Frederike De Geest

Persoonlijke behandeling en grondige adviesverlening

Dienstenwet

Informatie

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

 

Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat , onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

 

Kosten ereloon

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kunnen  vier elementen bevatten:

  • De kosten van de advocaat
  • De gerechtskosten en de uitgaven
  • Het ereloon
  • Het btw-tarief van 21% op de kosten en het ereloon

De kosten/tarieven van de advocaat worden aan deze overeenkomst gehecht. Zij worden vermeerderd met 21% btw.

De gerechtskosten en uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de griffie, vertalers, openbare instanties en gerechtsdeurwaarders. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. De advocaat kan de cliënt ook vragen om deze kosten rechtstreeks aan de derde te betalen.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Het ereloon wordt als volgt berekend:

  • Het ereloon wordt berekend volgens een uurtarief van 125 euro per uur exclusief btw
  • In bepaalde omstandigheden, zoals hoogdringendheid, kan een ereloon van 150 euro per uur worden aangerekend, exclusief btw

 

Betalingsvoorwaarden en voorschotten

De advocaat kan voor aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen de veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat, moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk bij aangetekende brief protesteren.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest, is de cliënt op het openstaande bedrag een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning. Tevens is een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van €250.

 

Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de snelst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt, sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 

Aansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de orde van advocaten van de balie te Antwerpen. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat verzekerd is. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ingevolge een beroepsfout van de advocaat, wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot een maximumbedrag van 1000 euro.

De advocaat verklaart naar best vermogen de zaak te behandelen en de cliënt regelmatig op de hoogte te houden.

De advocaat is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/ alsook aan de reglementen van de balie van Antwerpen die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be.

De verbintenis van de advocaat is een middelenverbintenis.

 

Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdend met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan hiervoor geen schadevergoeding vragen.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terug bezorgen.

De advocaat kan te allen tijde  een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank te Antwerpen of de vrederechter te Kontich die uitsluitend bevoegd zijn of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.